VOP + Inf. memorandum

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

ShowLive.cz

pro běžné uživatele a návštěvníky (dále jen Návštěvník)

 Provozovatel portálu ShowLive.cz:

Jana Kusterová (dále jen Provozovatel)

Limnická 1346, 36222 Nejdek
IČ 69276871 DIČ CZ7752102270

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a  Návštěvníka (diváka). Registrací a vstupem na portál ShowLive.cz a prohlížením jeho obsahu přijímáte tyto Obchodní podmínky a potvrzujete s nimi svůj souhlas. Portál ShowLive.cz poskytuje erotický obsah pro dospělé, který může být pro některé osoby urážející, odpuzující a neakceptovatelný. Užíváním portálu potvrzujete, že prohlížení tohoto obsahu pro Vás není zakázané a není v rozporu s Vašimi mravními hodnotami. Žádná (žádný) modelka (model) není zaměstnancem Provozovatele portálu ShowLive.cz, každý tedy osobně odpovídá za formu svojí prezentace a za veškerou činnost, kterou vykonává.

 1. K registraci a prohlížení obsahu portálu je nutné dosažení minimální věkové hranice Návštěvníka 18 let. V některých zemích, kde hranice plnoletosti není 18 let, musíte splňovat minimální věkovou hranici dané země (obvykle 21 let). Užívání portálu je zakázané v místech, kde je to v rozporu s právní normou, jinými nařízeními, a nebo morálními zásadami společnosti.
 2. Žádným způsobem neumožníte přístup k obsahu portálu osobám mladším 18 let.
 3. Souhlasíte a prohlašujete, že nejste členem vládní agentury, státního orgánu, orgánu samosprávy obcí a vyšších územních celků, kde zobrazovaní sexuálního obsahu není povolené. Souhlasíte a zaručujete, že nebudete používat portál na takovém místě, kde tímto konáním porušujete zákon, předpisy, pravidla a nebo místní normu.
 4. Návštěvník nemůže kopírovat, změnit, zveřejnit, zprostředkovat, sdílet, prodávat a zobrazovat autorským právem chráněné informace, zobrazené na portálu ShowLive.cz. Toto se vztahuje na veškerý obsah portálu ShowLive.cz. V případě porušení této podmínky se vystavujete nebezpečí právního stíhání a finančního postihu.
 5. Pokud na základě porušení Obchodních podmínek Návštěvník poškodí dobré jméno portálu ShowLive.cz nebo tím bude portálu hrozit právní či jiný postih, vystavujete se možnému uložení pokuty, až do výše 200.000,- Kč.

II. Práva a povinnosti Návštěvníka (diváka)

 1. Návštěvník nesmí žádat od modelek / modelů kontaktní údaje jako např. emailovou adresu, ICQ, nick na skype, kontaktní adresu, bankovní údaje, telefonní číslo, adresu jiné internetové stránky, atd. či dávat podněty na jejich získaní, popřípadě toto nabízet.

 2. Minimální délka placeného soukromého chatu / PVT je 30 vteřin.
 3. Návštěvník nesmí jakýmkoli způsobem propagovat např. psaním do chatu nebo vizuálním ukazováním během video přenosu konkurenční portály a webové stránky.

 4. Návštěvník nesmí žádnou formou prezentovat výrobky a značky, ani využívat reklamních prostředků či skryté reklamy.

 5. Návštěvník nesmí slovně ani písemně urážet modelky a modely, pokud toto není předem mezi nimi oboustranně dohodnuté. Zároveň je zakázáno slovně napadat a urážet ostatní uživatele portálu.

 6. Návštěvník nesmí navádět modelku či modela ke svléknutí mimo Soukromý chat.

 7. Návštěvník nesmí domlouvat sexuální služby za odměnu ani podobné aktivity.

 8. Návštěvník je povinen zadat správnou emailovou adresu, abychom ho mohli informovat o případných změnách.

 9. Návštěvník je povinen vlastnit pouze jednu identitu na portálu ShowLive.cz 

 10. Jednou nabitý kredit nelze již vrátit a Návštěvník je povinen celý kredit využít na portálu ShowLive.cz, dále souhlasí s tím, že jeho stav nabitého kreditu budou vidět modelky, se kterými Návštěvník chatuje.

  Uživatel bere na vědomí, že platnost kreditu je 12 měsíců od zakoupení a že v tomto období je nutné ho vyčerpat. S dalším dobitým kreditem se prodlužuje jeho platnost o dalších 12 měsíců. Daňový doklad - potvrzení o platbě bude zaslán na email uživatele po přijetí platby za nákup kreditu.

 11. Porušením kteréhokoliv z bodu může být ze strany ShowLive.cz penalizováno popřípadě může dojít ke zrušení registrace bez nároku na vrácení zakoupeného kreditu i s možností trvalého zablokování přístupu na portál ShowLive.cz a to bez předchozího upozornění. Posouzení skutečnosti porušením Obchodních podmínek je v plné kompetenci Provozovatele portálu. Zablokovanému Návštěvníkovi nevzniká nárok na odškodné ani na vrácení nabitého kreditu.

 12. Prodej videa a fotoalb

   i.      Koupená videa i fotoalba si klient může kdykoli prohlížet pod svým profilem v rubrice Moje videa a Moje alba a budou chráněné proti zneužití ochrannou známkou a stažení. Zakoupené video nebo fotoalbum se nesmí jakýmkoli způsobem zneužít a poškodit tak účinkující nebo portál Showlive.cz.

  ii.      Cenu za video i fotoalbum si určuje modelka v kreditech.

  iii.     Koupená videa i fotoalba zůstávají klientům k dispozici na portálu ShowLive.cz i po jejich odstranění Modelkou / Modelem po dobu provozování ShowLive.cz.

III. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace neprodleně po jejich podání. Podáním reklamace se rozumí její přijetí ve formě e-mailové zprávy či pozemní formou (v podobě poštovní zásilky). Provozovatel bude řešit reklamace dle aktuálně platných obchodních podmínek s přihlédnutím na platné právní normy a předpisy.

IV. Platby prostřednictvím mobilních telefonů

PLATBY POMOCÍ SMS

Cena SMS je 50 až 99 Kč dle zvolené výše dobíjeného kreditu, službu technicky zajišťuje Airtoy a.s., infolinka 602777555, www.platmobilem.cz.

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE K PLATEBNÍ BRÁNĚ WPLATBA 

Poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro platební metody (konkrétně platby pomocí m-platby) zajišťuje pro poskytovatele společnost MobilBonus s.r.o. (dále jen „MB“), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830. MB poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na MB prostřednictvím telefonické linky +420 777717535 (po-pá 08 – 16h) nebo pomocí emailové podpory na adrese , či písemně na adresu sídla. Uživatel se může obrátit také přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu.

 

V. Ochrana soukromí

 1. S osobními údaji poskytnutými Návštěvníkem bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Návštěvník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který v konkrétním případě vyplnil či, které byly o něho získány na základě přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracované za účelem zajištění potřebné komunikace.

 3. Dnem zrušení registrace se má za to, že uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal, přičemž provozovatel portálu se zavazuje s těmito údaji naložit podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů tj. v krajní variantě je zcela vymazat. Pokud uživatel poskytne své osobní údaje, činí toto dobrovolně.

 4. Provozovatel portálu ShowLive.cz se zavazuje neposkytovat soukromé údaje a IP uživatelů žádné třetí straně. Toto je oprávněn učinit jedině v případě, že jej k tomu zaváže všeobecně závazný právní předpis a nebo na základě oprávněné žádosti orgánů veřejné správy.

  Osobní údaje 

  a) Společnost získává a zpracovává osobní údaje tak, jak je uvedeno v podrobných Informacích o zpracování osobních údajů, které publikuje v jejich aktuální podobě na svých webových stránkách (dále jen „Informační memorandum").
  b) Účastník souhlasí s tím, aby společnost předávala údaje týkající se účastníka dalším společnostem, tak jak je popsáno v Informačním memorandu.

VI. Reklama a marketing

 1. Návštěvník souhlasí s tím, že mu bude zobrazena reklama a že mu mohou být formou e-mailu rozesílány nabídky a novinky portálu.

VII. Vzájemné vztahy

 1. Portál ShowLive.cz je pouze zprostředkovatelem platformy textového chatu a videochatu mezi Modelkou / Modelem a Návštěvníkem. Nekomunikuje tedy s Návštěvníkem osobně (telefonicky, e-mailem ani pomocí dalších komunikačních prostředků). Modelky / Modelové si zde mohou založit vlastní profil a prezentovat se tak. Návštěvník si je může vyhledat a oslovit formou chatu nebo funkcí portálu a na základě vlastní svobodné vůle tak mohou společně komunikovat. Portál ShowLive.cz do této komunikace nevstupuje,  pouze v případě porušení Obchodních podmínek a jiných neočekávaných situací.

VIII. Změna Obchodních podmínek

 1. Každý nově registrovaný i neregistrovaný Návštěvník má možnost si na portálu přečíst vždy aktuální Obchodní podmínky. Provozovatel není povinný o změnách informovat.

IX. Dodržování právních norem

 1. Každý Návštěvník portálu ShowLive.cz je povinný dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jako i právní normy České republiky jako státu, v němž Provozovatel oprávněně podniká. V případě porušení právních norem a nebo povinností uvedených v těchto Obchodních podmínkách, může Provozovatel bez vědomí Návštěvníka poskytnout všechny dostupné informace (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

 Platnost Obchodních podmínek: ke dni 1.5.2012Informační memorandum

 1. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti

Jana Kusterová Limnická 1346, 36222 Nejdek IČ 69276871   DIČ CZ7752102270

 1. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní rmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), Informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů.

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.

 1. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky produktů a služeb společnosti a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, prolování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 1. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech společnosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci společnosti. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v společnosti.

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též spolupracujícím třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb. Takové předávání budeme v případě udělení souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze osobní údaje v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími třetími osobami jsou zejména technický správce Media Advertising s.r.o. , subjekty, působící v oblasti výzkumu trhu, banky, zprostředkovatelé online plateb (platební brány ĆSOB, Gopay s.r.o.). Jednou z kategorií zpracovatelů je také účetní OSVČ na základě zpracovatelské smlouvy poskytující dostatečnou míru ochrany OÚ. Při takovémto předávání, budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s naší společností a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 1.  Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností společnosti a na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodní kanceláři nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

 1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně nebo elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jana Kusterová Limnická 1346, 36222 Nejdek nebo email info@showlive.cz Přihlášení