Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

ShowLive.cz

pro běžné uživatele a návštěvníky (dále jen Návštěvník)

 Provozovatel portálu ShowLive.cz:

Jana Kusterová (dále jen Provozovatel)

Limnická 1346, 36222 Nejdek
IČ 69276871 DIČ CZ7752102270

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a  Návštěvníka (diváka). Registrací a vstupem na portál ShowLive.cz a prohlížením jeho obsahu přijímáte tyto Obchodní podmínky a potvrzujete s nimi svůj souhlas. Portál ShowLive.cz poskytuje erotický obsah pro dospělé, který může být pro některé osoby urážející, odpuzující a neakceptovatelný. Užíváním portálu potvrzujete, že prohlížení tohoto obsahu pro Vás není zakázané a není v rozporu s Vašimi mravními hodnotami. Žádná (žádný) modelka (model) není zaměstnancem Provozovatele portálu ShowLive.cz, každý tedy osobně odpovídá za formu svojí prezentace a za veškerou činnost, kterou vykonává.

 1. K registraci a prohlížení obsahu portálu je nutné dosažení minimální věkové hranice Návštěvníka 18 let. V některých zemích, kde hranice plnoletosti není 18 let, musíte splňovat minimální věkovou hranici dané země (obvykle 21 let). Užívání portálu je zakázané v místech, kde je to v rozporu s právní normou, jinými nařízeními, a nebo morálními zásadami společnosti.
 2. Žádným způsobem neumožníte přístup k obsahu portálu osobám mladším 18 let.
 3. Souhlasíte a prohlašujete, že nejste členem vládní agentury, státního orgánu, orgánu samosprávy obcí a vyšších územních celků, kde zobrazovaní sexuálního obsahu není povolené. Souhlasíte a zaručujete, že nebudete používat portál na takovém místě, kde tímto konáním porušujete zákon, předpisy, pravidla a nebo místní normu.
 4. Návštěvník nemůže kopírovat, změnit, zveřejnit, zprostředkovat, sdílet, prodávat a zobrazovat autorským právem chráněné informace, zobrazené na portálu ShowLive.cz. Toto se vztahuje na veškerý obsah portálu ShowLive.cz. V případě porušení této podmínky se vystavujete nebezpečí právního stíhání a finančního postihu.
 5. Pokud na základě porušení Obchodních podmínek Návštěvník poškodí dobré jméno portálu ShowLive.cz nebo tím bude portálu hrozit právní či jiný postih, vystavujete se možnému uložení pokuty, až do výše 200.000,- Kč.

II. Práva a povinnosti Návštěvníka (diváka)

 1. Návštěvník nesmí žádat od modelek / modelů kontaktní údaje jako např. emailovou adresu, ICQ, nick na skype, kontaktní adresu, telefonní číslo, adresu jiné internetové stránky, atd. či dávat podněty na jejich získaní, popřípadě toto nabízet.

 2. Minimální délka placeného soukromého chatu / PVT je 30 vteřin.
 3. Návštěvník nesmí jakýmkoli způsobem propagovat např. psaním do chatu nebo vizuálním ukazováním během video přenosu konkurenční portály a webové stránky.

 4. Návštěvník nesmí žádnou formou prezentovat výrobky a značky, ani využívat reklamních prostředků či skryté reklamy.

 5. Návštěvník nesmí slovně ani písemně urážet modelky a modely, pokud toto není předem mezi nimi oboustranně dohodnuté. Zároveň je zakázáno slovně napadat a urážet ostatní uživatele portálu.

 6. Návštěvník nesmí navádět modelku či modela ke svléknutí mimo Soukromý chat.

 7. Návštěvník nesmí domlouvat sexuální služby za odměnu ani podobné aktivity.

 8. Návštěvník je povinen zadat správnou emailovou adresu, abychom ho mohli informovat o případných změnách.

 9. Návštěvník je povinen vlastnit pouze jednu identitu na portálu ShowLive.cz 

 10. Jednou nabitý kredit nelze již vrátit a Návštěvník je povinen celý kredit využít na portálu ShowLive.cz, dále souhlasí s tím, že jeho stav nabitého kreditu budou vidět modelky, se kterými Návštěvník chatuje.

  Uživatel bere na vědomí, že platnost kreditu je 12 měsíců od zakoupení a že v tomto období je nutné ho vyčerpat. S dalším dobitým kreditem se prodlužuje jeho platnost o dalších 12 měsíců.

 11. Porušením kteréhokoliv z bodu může být ze strany ShowLive.cz penalizováno popřípadě může dojít ke zrušení registrace bez nároku na vrácení zakoupeného kreditu i s možností trvalého zablokování přístupu na portál ShowLive.cz a to bez předchozího upozornění. Posouzení skutečnosti porušením Obchodních podmínek je v plné kompetenci Provozovatele portálu. Zablokovanému Návštěvníkovi nevzniká nárok na odškodné ani na vrácení nabitého kreditu.

 12. Prodej videa a fotoalb

   i.      Koupená videa i fotoalba si klient může kdykoli prohlížet pod svým profilem v rubrice Moje videa a Moje alba a budou chráněné proti zneužití ochrannou známkou a stažení. Zakoupené video nebo fotoalbum se nesmí jakýmkoli způsobem zneužít a poškodit tak účinkující nebo portál Showlive.cz.

  ii.      Cenu za video i fotoalbum si určuje modelka v kreditech.

  iii.     Koupená videa i fotoalba zůstávají klientům k dispozici na portálu ShowLive.cz i po jejich odstranění Modelkou / Modelem.

III. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace neprodleně po jejich podání. Podáním reklamace se rozumí její přijetí ve formě e-mailové zprávy či pozemní formou (v podobě poštovní zásilky). Provozovatel bude řešit reklamace dle aktuálně platných obchodních podmínek s přihlédnutím na platné právní normy a předpisy.

IV. PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE K PLATEBNÍ BRÁNĚ WPLATBA

Poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro platební metody (konkrétně platby pomocí m-platby) zajišťuje pro poskytovatele společnost MobilBonus s.r.o. (dále jen „MB“), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830. MB poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na MB prostřednictvím telefonické linky +420 777717535 (po-pá 08 – 16h) nebo pomocí emailové podpory na adrese , či písemně na adresu sídla. Uživatel se může obrátit také přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu.

 

V. Ochrana soukromí

 1. S osobními údaji poskytnutými Návštěvníkem bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Návštěvník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který v konkrétním případě vyplnil či, které byly o něho získány na základě přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracované za účelem zajištění potřebné komunikace.

 3. Dnem zrušení registrace se má za to, že uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal, přičemž provozovatel portálu se zavazuje s těmito údaji naložit podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů tj. v krajní variantě je zcela vymazat. Pokud uživatel poskytne své osobní údaje, činí toto dobrovolně.

 4. Provozovatel portálu ShowLive.cz se zavazuje neposkytovat soukromé údaje a IP uživatelů žádné třetí straně. Toto je oprávněn učinit jedině v případě, že jej k tomu zaváže všeobecně závazný právní předpis a nebo na základě oprávněné žádosti orgánů veřejné správy.

VI. Reklama a marketing

 1. Návštěvník souhlasí s tím, že mu bude zobrazena reklama a že mu mohou být formou e-mailu rozesílány nabídky a novinky portálu.

VII. Vzájemné vztahy

 1. Portál ShowLive.cz je pouze zprostředkovatelem platformy textového chatu a videochatu mezi Modelkou / Modelem a Návštěvníkem. Nekomunikuje tedy s Návštěvníkem osobně (telefonicky, e-mailem ani pomocí dalších komunikačních prostředků). Modelky / Modelové si zde mohou založit vlastní profil a prezentovat se tak. Návštěvník si je může vyhledat a oslovit formou chatu nebo funkcí portálu a na základě vlastní svobodné vůle tak mohou společně komunikovat. Portál ShowLive.cz do této komunikace nevstupuje,  pouze v případě porušení Obchodních podmínek a jiných neočekávaných situací.

VIII. Změna Obchodních podmínek

 1. Každý nově registrovaný i neregistrovaný Návštěvník má možnost si na portálu přečíst vždy aktuální Obchodní podmínky. Provozovatel není povinný o změnách informovat.

IX. Dodržování právních norem

 1. Každý Návštěvník portálu ShowLive.cz je povinný dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jako i právní normy České republiky jako státu, v němž Provozovatel oprávněně podniká. V případě porušení právních norem a nebo povinností uvedených v těchto Obchodních podmínkách, může Provozovatel bez vědomí Návštěvníka poskytnout všechny dostupné informace (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

 Platnost Obchodních podmínek: ke dni 1.5.2012

Přihlášení